Spanky’s Bar & Grill

  • 785-336-6031
  • Menu
  • Address: 405 Main Street, Seneca, KS 66538
bar restaurant